2015-10-15 Naujienos

Eksperimentiniai aukštapelkės atkūrimo tyrimai Aukštumalės durpyne

Eksperimentiniai aukštapelkės atkūrimo tyrimai Aukštumalės durpyne

Jau beveik dešimtmetį UAB Klasmann-Deilmann Šilutė sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto mokslininkais Aukštumalos aukštapelkės ekologinių sąlygų atkūrimo klausimais.

Reikia paminėti, kad įmonės iniciatyva jau nuo 2006 m. buvo parengta naujais metodais ir principais grindžiama Aukštumalos telmologinio draustinio darnaus vystymo programa, kurią įgyvendinant ir tęsiant iki šiol siekiama suderinti pelkės ekosistemų apsaugos ir durpyno eksploatavimo interesus.

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė finansuoja Aukštumalos aukštapelkėje ir greta esančiame Aukštumalos durpyne atliekamų augalinės dangos, įrengtų vandens lygio palaikymo priemonių įtakos Aukštumalos telmologinio draustinio hidrologiniam režimui ir kt. mokslinius tyrimus. Vadovaujantis mokslininkų konsultacijomis įmonės darbuotojai įrengė įvairaus tipo hidrologinio režimo palaikymo priemones (durpių, medžio–durpių bei specialiai impregnuotų beržo plokščių užtūros, vandenį sulaikanti polietileninė membrana (1 km ilgio atkarpa), mažai suskaidžiusių durpių „spyna“(300 m ilgio atkarpa) ir kt.), prisidėjo prie aukštapelkinės augalų dangos pradmenų įsikūrimo eksperimentinio sklypo suformavimo ir įrengimo. Eksperimentiniame sklype atlikti kiminų pradmenų paskleidimo bandymai, įvertintos ekologinio atkūrimo galimybės, vykdomas hidrologinio režimo monitoringas bei atlikta rezultatų analizė.

Eksperimentiniame sklype buvo atliekami kiminų pradmenų paskleidimo bandymai, įvertintos ekologinio atkūrimo galimybės, vykdomas hidrologinio režimo pokyčių monitoringas bei atlikta jo rezultatų analizė.

Aukštapelkinių kiminų (Sphagnum sp.) paklotės fragmentų įkurdinimas eksperimentinio sklypo B dalyje (Aukštumalos durpyno 2-asis laukas):
a-c – natūralios aukštapelkinės kiminų paklotės fragmentai, parengti perkėlimui į eksperimentinį lauką; d-e – įkurdinti kiminų paklotės fragmentai.

Aukštumalos telmologinio draustinio pietrytinės dalies ir durpių kasybos lauko sandūroje, ant surenkamojo kanalo pastatyta 10 m pločio durpių ir medienos skydų užtvanka su viršutinėje dalyje įmontuotu nuolaidžiu plastikiniu vamzdžiu, skirtu vandens pertekliui nutekėti. Patvenkus surenkamąjį kanalą bandoma atkurti pelkėdarai palankų vandens režimą, stabdyti sumedėjusios augalijos plitimas ir vystymasis, skatinti aukštapelkėms būdingų augalų bendrijų atsikūrimą.

Viena iš priemonių siekiant sustabdyti vandens nuotėkį iš pelkės į eksploatacinius laukus ir mažinti sausinamųjų kanalų įtaka neeksploatuojamai Aukštumalos pelkės daliai - įrengta 1 km ilgio užtvara panaudojant polietileninę membraną ir ~300 m ilgio užtvara iš apatinio pelkės sluoksnio susiskaidžiusių durpių.

 

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė darbuotojai šiaurinėje durpyno (9 lauko) dalyje atliko pirmuosius draustinio pakraštyje esančio pagilinto barelinio griovio patvenkimus. Lauko pakraštyje buvo įrengtos dvi durpinės užtūros, o vėliau lauko vakarinėje dalyje Gamtos tyrimų centro ir Botanikos instituto darbuotojai įrengė dar penkias durpines barelinių griovių užtūras.

2013 m. birželio mėn. durpyno (9 lauko) šiauriniame pakraštyje rankiniu būdu įrengtos dar 25 durpinės užtūros, o 7 lauko šiauriniame pakraštyje mechanizuotos technikos pagalba papildomai įrengtos 6 durpinės užtūros. Šiomis priemonėmis siekta dar labiau sumažinti vandens nuotėkį iš draustinio į durpyno sausinimo kanalus. Nuolatinis gruntinio vandens lygio pokyčių stebėjimas leis patikrinti durpinių užtūrų efektyvumą ir pritaikyti analogišką tvenkimų technologiją tolimesniam hidrologinio režimo atstatymui.

Kartu su Nemuno deltos regioninio parko specialistais, įmonės darbuotojai telmologinio draustinio dalyje taip pat įrengė medines užtūras. Galima pasidžiaugti, kad įdiegtos priemonės duoda naudą, atstatomas natūralus pelkinis rėžimas.

 

Sėkmingas įmonės ir mokslininkų bendradarbiavimo pavyzdys paskatino visuomeninę gamtosaugos organizaciją Lietuvos gamtos fondas kartu su partneriais pateikti paraišką Europos Sąjungos LIFE+ programai dėl Aukštumalos aukštapelkės ekologinių sąlygų atkūrimo ir buveinių apsaugos.

2013–2017 m. įgyvendinamą projektą „Aukštumalos aukštapelkės Nemuno deltos regioniniame parke atkūrimas” (LIFE Aukstumala LIFE12NAT/LT/000965) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai. Projekto tikslas – Aukštumalos telmologiniame draustinyje atkurti prioritetines europinės svarbos buveines, aktyvias aukštapelkes ir sudaryti sąlygas Europos bendrijos svarbos pelkių buveinių gerai būklei palaikyti, išsaugoti natūralius distrofinius ežerėlius ir aukštapelkėje aptinkamas retas ir saugotinas gyvūnų bei augalų rūšis.

UAB Klasmann-Deilmann remia Lietuvos gamtos fondo iniciatyvą. Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvauja projekto renginiuose: moksliniuose–praktiniuose seminaruose, mokomosiose išvykose bei gamtos gidų rengimo kursuose.

Daugiau apie projektą www.aukstumala.lt

Įdomūs faktai:

  • iš tamsių susiskaidžiusių durpių yra gaminama aktyvuota anglis, kuri naudojama skysčių, dujų bei brangiujų metalų filtravimui nuo teršalų, tai yra, ir maisto ir geriamo vandens ir vaistų pramonėje.
  • Mūsų senoliai, ypač vaikams, apsinuodijusiems maistu, duodavo suvalgyti medžio anglies, nes jau tada pastebejo, kad anglis mažina apsinuodijimo pasekmes.
  • Lietuvoje nuo senų laikų durpės buvo naudojamos kurui. Yra duomenų, kad dar 19 a. pradžioje ten, kur stigo miškų, buvo kasamos ir kurui naudojamos durpės.
Asociacijos nariai / Durpių gamyba ir perdirbimas

Baloša

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių, kuro durpių gavyba ir pardavimas.

Dr. Romas Pakalnis

Pagrindinė veikla - aplinkosauginiai moksliniai tyrimai.

Rėkyva

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Sulinkiai

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Poraistė

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba ir jų perdirbimas bei šiluminės energijos gamyba, naudojant kuro durpes ar kitą biokurą.

Sprendimas: Creative Partner